Dropjob.nl

Dropjob is een jong, innovatief en creatief internetbureau. Ons motto ‘Met alleen een mooie website komt u er niet’ staat in al onze websites centraal.

 

Onze diensten:

All-in Website laten maken

Webshops & Maatwerk

Google services

Contact Info
Pinksterbloem 70
Netherlands, Leiderdorp, 2352 AT
info@dropjob.nl
06 122 054 63
Follow Us

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen/ Definities

 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met V.O.F. DropJob online een overeenkomst afsluit b) V.O.F. DropJob online: de handelsnaam van V.O.F. DropJob online te Leiderdorp ( KVK 73015911).

 

1.2 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door V.O.F. DropJob online aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen V.O.F. DropJob online en Opdrachtgever.

 

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

 

2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.

 

2.4. De Algemene voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.

 

2.5 Mocht V.O.F. DropJob online derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing.

 

2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door V.O.F. DropJob online uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden

 

Artikel 3: Aanbieding

 

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van V.O.F. DropJob online zijn vrijblijvend, tenzij en dan slechts voor zover door V.O.F. DropJob online schriftelijk anders is vermeld.

 

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door V.O.F. DropJob online.

 

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat V.O.F. DropJob online een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en V.O.F. DropJob online tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de opdrachtbevestiging

 

 

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

 

4.1 V.O.F. DropJob online zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

 

4.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan V.O.F. DropJob online aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst, tijdig aan V.O.F. DropJob online worden gegeven. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan V.O.F. DropJob online zijn verstrekt, heeft V.O.F. DropJob online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever te declareren.

 

4.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan V.O.F. DropJob online de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

 

4.4 Nadat V.O.F. DropJob online de opdracht levert aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever een garantie van 4 weken waaronder in die 4 weken de opdrachtgever de opdracht dient te testen. Na 4 weken vervalt de garantie en zal elk gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van €40,- excl. btw. per uur in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

 

4.5 V.O.F. DropJob online begint aan de opdracht pas wanneer de opdrachtgever de helft van het overeengekomen bedrag is overgemaakt op de rekening van V.O.F. DropJob online, tenzij anders schriftelijk vermeldt.

 

4.6 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de opdrachtgever en V.O.F. DropJob online tot een akkoord zijn gekomen.

 

Artikel 5: Extra werkzaamheden

 

5.1 V.O.F. DropJob online heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen.

 

5.2 V.O.F. DropJob online heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Algemene voorwaarden

 

Artikel 6: De Opdracht

 

6.1 Indien V.O.F. DropJob online verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal V.O.F. DropJob online Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 7: Analyserapporten

 

7.1 Analyserapporten worden door V.O.F. DropJob online opgesteld conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels.

 

7.3 De in de analyserapporten van V.O.F. DropJob online genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door V.O.F. DropJob online aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

 

Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

 

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt V.O.F. DropJob online geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

 

8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft V.O.F. DropJob online het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

 

8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. V.O.F. DropJob online zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Algemene voorwaarden

 

8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is V.O.F. DropJob online gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. S V.O.F. DropJob online zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

8.5 Indien een vast bedrag is afgesproken zal V.O.F. DropJob online daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

8.6 In afwijking van lid 4 zal V.O.F. DropJob online geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

 

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

 

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.

 

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan V.O.F. DropJob online aangeleverde gegevens.

9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan V.O.F. DropJob online zijn toegezonden.

 

9.5 Door V.O.F. DropJob online ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

 

9.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan V.O.F. DropJob online aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.

 

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door V.O.F. DropJob online. Algemene voorwaarden

 

Artikel 10: Geheimhouding

 

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

10.2 V.O.F. DropJob online behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

 

10.3 De (persoons)gegevens die aan V.O.F. DropJob online worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de wet persoonsregistraties. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 11: Exclusiviteit en Non-Concurrentie

 

11.1 Opdrachtgever verleent aan V.O.F. DropJob online voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

 

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daaraan, niet toegestaan om een werknemer van V.O.F. DropJob online direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van V.O.F. DropJob online, tenzij V.O.F. DropJob online hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend.

 

11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2opgenomen bepaling, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000, per overtreding dan wel EUR 1.000, per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van V.O.F. DropJob online om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van V.O.F. DropJob online zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen. Algemene voorwaarden

 

Artikel 12: Intellectuele rechten

 

12.1 Alle door V.O.F. DropJob online verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van V.O.F. DropJob online openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door V.O.F. DropJob online en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvuldiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst V.O.F. DropJob online.

 

12.2 V.O.F. DropJob online behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

12.3 Opdrachtgever vrijwaart V.O.F. DropJob online voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

 

12.4 Indien V.O.F. DropJob online bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij V.O.F. DropJob online, dan wel de derde partij.

 

12.5 Alle V.O.F. DropJob online in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van V.O.F. DropJob online totdat cliënt alle verplichtingen uit de met V.O.F. DropJob online gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

12.6 Door V.O.F. DropJob online geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.5 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Cliënt is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.7 Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van V.O.F. DropJob online veilig te stellen. Algemene voorwaarden

 

12.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om V.O.F. DropJob online daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 13: Contractduur en opzegging

 

13.1 De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

 

13.2 Voor opzegging van de overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie of Google Adwords dient het contract minimaal een maand (30 dagen) voor het einde van het overeengekomen contract van tevoren schriftelijk/email worden opgezegd. Indien dat niet wordt gedaan, zal het contract met het aantal maanden wat eerder is overeengekomen worden verlengd.

 

13.3 V.O.F. DropJob online heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd; (b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 14: Honorarium

 

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

14.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van V.O.F. DropJob online, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

14.3 Bij alle opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht. V.O.F. DropJob online heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden. Algemene voorwaarden

 

Artikel 15: Betaling

 

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 17 (17) dagen na factuurdatum, op een door V.O.F. DropJob online aan te geven wijze.

 

15.2 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 3% per maand verschuldigd.

 

15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst is V.O.F. DropJob online gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of het contract. V.O.F. DropJob online is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval van (i) overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of (ii) ingeval van verhoging van het budget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.

 

15.4 Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met artikel 15.3 bedongen borgsom te vergoeden, dan is V.O.F. DropJob online gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden zal zijn de door V.O.F. DropJob online verbeurde opzetkosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode met een maximum van drie (3) maanden , V.O.F. DropJob online te vergoeden.

15.5 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan V.O.F. DropJob online verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

 

15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met V.O.F. DropJob online te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 16: Klachten

 

16.1 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 12 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.

 

16.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid Artikel

17.1 Indien V.O.F. DropJob online aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daarvoor dekking biedt.

 

17.2 V.O.F. DropJob online is niet verantwoordelijk en kan niet worden aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies. Met name wanneer een website uit de lucht is of een penalty krijgt van Google V.O.F. DropJob online kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt, en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

 

17.3 V.O.F. DropJob online gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door opdrachtgever rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.

 

17.4 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van V.O.F. DropJob online en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

 

17.5 Indien er voor V.O.F. DropJob online op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met V.O.F. DropJob online, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van het vermelde bedrag zoals genoemd in artikel 17.1.

 

17.6 Schade waarvoor V.O.F. DropJob online op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis Algemene voorwaarden heeft gebracht van V.O.F. DropJob online, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

17.7 De Opdrachtgever vrijwaart V.O.F. DropJob online ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 18: Overmacht

 

18.1 V.O.F. DropJob online is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van V.O.F. DropJob online niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

 

18.2 In geval van overmacht is V.O.F. DropJob online gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. V.O.F. DropJob online is gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

 

18.3 V.O.F. DropJob online kan zich van de gemaakte afspraken/termijnen afwijken wanneer een werknemer ziek is, ook wanneer dit niet kan worden overgenomen door collega’s. Hierdoor kan het project uitlopen zonder toe doen van V.O.F. DropJob online.

 

Artikel 19: Slotbepalingen

 

19.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

19.2 V.O.F. DropJob online heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.

 

19.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft V.O.F. DropJob online het recht Algemene voorwaarden om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

 

19.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.

 

19.5 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

19.6 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Den Haag, tenzij V.O.F. DropJob online anders beslist.

 

19.7 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 november 2018.